Klubkártya Elfogadóhelyek

Budapesten

I. kerület II. kerület III. kerület IV. kerület V-VI-VII. kerület IX. kerület
XI. kerület XII. kerület XIV. kerület XV. kerület  XVI. kerület  XVII. kerület
XVIII. kerület XIX. kerület XXII. kerület

Pest megye

I. kerület IV. kerület V-VI-VII. kerület IX. kerület
XI. kerület XV. kerület XVI. kerület XVII. kerület
I. kerület