Családi pótlék

Frissítve: 2013.01.08

Családi pótlékra (nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra) jogosultak:
• Vér szerinti szülő
• Örökbe fogadó szülő
• Nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő
• az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő),
• A gyám
• A szülővel együtt élő házastárs
• A szociális intézmény, gyermekvédelmi intézmény vezetője, vagy személy, ahol /akinél a gyermeket elhelyezték
• saját jogon nevelési ellátásra jogosult a súlyosan fogyatékos vagy tartós beteg személy, az iskoláztatási támogatás jogosultságának megszűnése után.
• saját jogon iskolalátogatásra jogosult aki tanul, és mindkét szülője elhunyt; akinek vele közös háztartásban élő szülője elhunyt, akinek gyámsága a nagykorúvá válása miatt megszűnt.

Meddig jár a családi pótlék?

2010 augusztus 1-től a családi pótléknak két típusa van:
– nevelési ellátás
– iskoláztatási támogatás

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éig jár az ellátásra jogosultnak. (A közoktatásról szóló trv. rendelkezései szerint a gyermek akkor válik tankötelessé, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb amelyben a 8. életévét betölti.) Az iskoláztatási támogatás (6-20. életévéig jár) a  tankötelessé válása évének november 1-től, a tankötelezettség teljes időtartalmára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermkre tekintettel annak a tanévnek utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek (beszédfogyatékos, autista…stb.) esetén a 23. életévét betölti.

A családi pótlék összege (2012)
Egy gyermekes család esetén:
12.200.- Ft/hó

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén:
13.700.- Ft/hó

Két gyermekes család esetén (gyermekenként):
13.300.- Ft/hó

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként):
14.800.- Ft/hó

Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként):
16.000.- Ft/hó

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként):
17.000.- Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén:
23.300.- Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén:
25.900.- Ft/hó

Hol kell igényelni a családi pótlékot?
2008. január 1-től a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez (családtámogatási és szociális ellátási iroda) kell benyújtani.
Magyar Államkincstár budapesti irodája: XIII. kerület Váci út 71. ; Telefon: 1-349-93-84;
Ügyfélfogadás: H-K-8-15:30-ig, SZ-8-17:30-ig, Cs-P-8-12-ig.

Elektronikus nyomtatványon is igényelhető ellátás, Ügyfélkapun keresztül: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?pg=form_edit&id=499

Szükséges okmányok:
• “Családi pótlék igyénybejelentés ” című nyomtatványon kell benyújtani. Kitöltési útmutatót tartalmaz! Másoltan csatolni kell:
•Az igénylő személyazonosító igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája, és TAJ kártya .
•A gyermek születési anyakönyvi kivonata (másolat)
•A gyermek TAJ- kártyája.
•Ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság igazolásához az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolást is be kell nyújtani. “Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről”
•Az egyedülállóságot igazoló okiratot. (Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.)
•Nevelőszülők esetében csatolnia kell a gyámhivatalnak a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős határozatát.
•Amennyiben az igénylő gyám, a gyámhivatalnak a gyám kirendeléséről szóló jogerős határozatát.
Melyik szülő igényelje a családi pótlékot?
A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igényelheti a családi pótlékot, együttes nyilatkozattétel mellett. Több gyermek esetén külön-külön is igényelhetik az ellátást.

Hasznos linkek

www.allamkincstar.gov.hu